Yhteistyökumppanimme ja työturvallisuuskouluttajamme

TTH Turvatapa Tapani Hartikainen ky

Kouluttajan esittely

Tapani Hartikainen

 • koulutus
  • insinööri
  • esimiestyön tutkinto
  • teollisuuspalopäällikön kurssi
  • VAK-turvallisuusneuvonantajan pätevyys
  • rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin kurssi
 • pitkä työura monissa tehtävissä Kemira Grow How Oyj / Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella ja tehtaalla
  • työnsuunnittelijana
  • tuotannon vuorotyönjohtajana
  • koulutusteknikkona
  • tehdaspalokunnan palopäällikkönä 
  • kokopäiväisenä työsuojelupäällikkönä
  • tehdassuojelupäällikkönä
  • ja lopulta turvallisuuspäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä (vastuulla myös alueturvallisuuden vastuut ja viranomaisyhteistyö)
 • työuran jälkeen turvallisuustyö on jatkunut yrittäjänä, kouluttajana ja turvallisuuskonsulttina
 • palveluihin kuuluvat mm. seuraavat osa-alueet: 
  • turvallisuusjohtamisen asiantuntijuus
  • organisaation turvallisuusvalmennus
  • turvallisuussuunnitelmien tekeminen ja kouluttaminen
  • yritysten lakisääteisten turvallisuusasiakirjojen laatiminen ja henkilökunnan perehdyttäminen niihin
  • riskitarkastelut ja hallintakeinojen määrittäminen 
  • erilaiset turvallisuuteen liittyvät koulutukset kuten esim. työturvallisuuskorttikoulutus
  • VAK-turvallisuusneuvonantajan palvelut
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluvat palvelut

 

Työturvallisuuskonsultin terveiset

Työnantajan vastuulla on tunnistaa työstä ja työpaikasta työntekijöille aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Siksi työnantajat joutuvat tekemään omaan toimintaansa liittyviä lakisääteisiä turvallisuusselvityksiä ja -suunnitelmia. Niiden tarkoitus on myös ohjata organisaatiossa työskentelevän henkilökunnan toimintaa, joten se edellyttää henkilökunnan perehdyttämistä ja kouluttamista. Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa, että nämä käytännöt ovat toiminnassa.

Näiden dokumenttien mukaisesta käytännöstä muodostuu organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka on yksi osa koko toiminnan laatua. Se ei ole mikään erillinen palikka, vaan saumaton osa jokapäiväistä toimintaa. Turvallisuusjohtamisen, kuten koko laatuajattelunkin, keskeisenä ajatuksena on, että työpaikka parantaa toimintaa ja turvallisuutta jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti. Turvallisuus- ja terveysnäkökulma otetaan huomioon niin töiden suunnittelussa, tekemisessä kuin seurannassakin.

Työpaikan turvallisuuskulttuuri ilmentää johdon näkemyksiä turvallisuustyön merkityksestä. Johdon sitoutuminen näkyy työpaikalla esimerkiksi johdon kierroksina sekä turvallisuusasioiden huomioimisena kokouksissa aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Kuitenkin vasta henkilöstön sitoutuminen varmistaa sen, että työpaikan turvallisuusajattelu jalkautuu käytännön työhön. Turvallisuustyön pitääkin olla osa jokaisen esimiehen ja työntekijän työnkuvaa. Hyvä nykytilanteen kartoitus antaa perustan turvallisuustyölle. Keskeinen työkalu on riskien arviointi. Sen avulla työnantaja arvioi työn ja työolojen kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset. Turvallisuusjohtaminen vaatii myös toimivan palautejärjestelmän, jonka avulla työpaikka pystyy järjestelmällisesti varmistamaan omien käytäntöjensä jatkuvan parantamisen.

Tarvittavia asiakirjoja ei tehdä vain sen takia, kun laki ja viranomaiset sitä edellyttävät. Niiden täytyy kuvata organisaation elävää elämää ja siten vastata työyhteisön tilaa ja tukea sen kehitystä. Vain näin siitä on sen omalle toiminnalle etua. Viime vuosina tilaajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota toimittajan turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuustilanteeseen toimittajia valitessaan. Tilaajalla, jolla on toimiva ja dokumentoitu turvallisuusjohtamisjärjestelmä, ei ole varaa ottaa alueelleen sellaisia yrityksiä töihin, joilla ei ole vastaavia järjestelmiä itsellään käytössä. Hyvin laaditut ja toimintaa vastaavat ja kehittävät asiakirjat ovat entistä enemmän tulevaisuudessa yrityksen kilpailuvaltti. Tällä on merkittävä vaikutus myös yritysten jatkuvuudelle ja menestykselle.

Usein johtajalla tai yrittäjällä itsellään ei ole riittävästi aikaa ja asiantuntemusta paneutua tämän kaiken toteuttamiseen. Apua tarjoavat tarvittaessa alan konsulttiyritykset. Konsulttiyritystä valitessa on syytä kiinnittää huomiota konsultoinnin laatuun. Onko tarjoajalla tarvittava tietotaito ja etenkin käytännön kokemus kentältä ja myös viranomaisyhteistyöstä? Kerralla asiantuntemuksella kuntoon laaditut asiakirjat ovat helppo sen jälkeen vuosittain ja aina tarvittaessa päivittää vastaamaan organisaation senhetkistä tilannetta ja määrittää seuraavat kehityskohteet. Yrityksen tilaa kuvaavat dokumentit helpottavat uusien liikesuhteiden luomista, koska niiden avulla pystytään helposti ja nopeasti antamaan todenmukainen informaatio yrityksestä ja sen tavoista toimia. Tämä on selvä kilpailuetu.

Esimerkkitapaus:

Tilaaja pyysi tarjouspyynnöt usealta toimittajalta teräsrakenteiden asennuksesta. Myös n. 20 henkilöä työllistävä konepajayritys teki tarjouksen tilaajalle. Tilaaja edellytti toimittajilta tilaajavastuun edellyttämien selvityksien lisäksi myös lakien vaatimia turvallisuusasiakirjoja ja turvallisuustilastoja.

Nämä asiakirjat ja tilastot kuvaavat hyvin yrityksen turvallisuuskulttuurin tilaa. Onko se kestävällä pohjalla? Tukeeko ja kehittääkö se näkyvästi yrityksen turvallisuutta päivittäisessä toiminnassa? Tällä yrittäjällä ei ollut esittää dokumentoituna toimivia turvallisuusjohtamisen välineitä, joten johtopäätökseksi väkisinkin tuli se, että yrityksessä ei ole toimivaa ja johdonmukaista turvallisuuskulttuuria. Tilaaja ei ottanut heidän tarjoustaan huomioon.

Palvelua toteuttamassa