Koulutus varmistaa työturvallisuuden tason

Työturvallisuus on jokaisen työpaikalla olevan vastuulla. Suurimman vastuun siitä kantaa kuitenkin työnantaja, jonka tehtävä on vastata niin työolosuhteiden, laitteistojen kuin työntekijöidenkin turvallisuudesta, käytöstä ja käyttäytymisestä.

Työnantaja luo työpaikan työturvallisuuskulttuurin. Ilman työturvallisuudesta vastaavien henkilöiden ja elinten pätevää koulutusta se ei onnistu. Työturvallisuuden taso, turvallisuusajattelun syvyys ja turvallisuuskoulutus kulkevat käsi kädessä.

Pelkkä työturvallisuusohjeiden ja -sääntöjen esillä pitäminen ei riitä. Työturvallisuus ei ole pysyvä tila, vaan sen ylläpitämiseksi on tehtävä töitä päivittäin.  Parhaiten tämä onnistuu silloin, kun työturvallisuudesta vastaavan henkilöstön ja elinten tiedot ja taidot ovat ajan tasalla ja tieto jaetaan myös jokaiselle työyhteisön jäsenelle.

On jokaisen etu ennalta ehkäistä ja välttää tapaturmat ja ammattitaudit ja lisätä hyvinvointia ja jaksamista työpaikalla. Näin vahvistuu työntekijän sitoutuminen työhönsä. Hyvinvoinnista huolehtiminen lisää luottamusta ja luottamus puolestaan lisää yhteisöllisyyttä.

Työnantajan huolehtimisvelvollisuus

Työterveyslaki määrittelee työnantajan ja muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet. Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on laaja huolehtimisvelvollisuus.

Tämä velvollisuus edellyttää, että työnantaja on alansa asiantuntija ja näin ollen selvillä toimialan ja työpaikan tyypillisistä vaara- ja haittatekijöistä sekä niiden torjunnasta. Jos näin ei ole, on asiantuntemus hankittava ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Kaikki tarvitsevat koulutusta

Pienissä organisaatioissa on eittämättä eduksi, jos työnantaja on itse kouluttautunut työturvallisuusasioissa. Tällöin hänellä on vahva pohja niin käytännön tasolta kuin lainsäädännön asettamista velvollisuuksistakin. Näin hän myös osaa paremmin arvioida muun henkilöstön työturvallisuuskoulutuksen tarpeen.

Koulutusta tarvitsevat kaikki työsuojelun eri tasoista vastaavat. Koulutusta suunniteltaessa on pidettävä mielessä koko työturvallisuudesta vastaava henkilöketju.

Koulutusta tarvitsevat

 • esimiehet ja johto
 • turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutetut
 • työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittäjät
 • työsuojelutoimikunnan jäsenet
 • perehdyttäjät ja työnopastajat

Työnantaja ja työntekijä yhdessä

Laissa määritelty työsuojelun yhteistoiminta tarkoittaa työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn.

Työnantajaa tässä yhteistyössä edustaa työsuojelupäällikkö. Hän voi olla joko työnantaja itse tai tehtävään nimitetty esimies. Työntekijät puolestaan valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää. Jos työpaikalla on vähintään 20 työntekijää, työpaikalle tulee valita työnantajan ja työntekijöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen.

Työnantajan velvollisuus on käynnistää yhteistoiminta ja huolehtia sen järjestämisestä, menettelytavoista ja toimintaedellytyksistä. Näihin edellytyksiin kuuluu muun muassa se, että tehtäviin valitut henkilöt saavat koulutuksen ja perehdytyksen tehtäviinsä.  

Turvallisuus on osaamista

Työturvallisuuslaki määrittelee raamit kuinka työsuojelu toteutetaan työpaikoilla, mutta vasta käytännön ratkaisut tekevät laista toimivan. Näitä ratkaisuja voidaan tehdä lattiatasolla. Järkevien ja juuri omalle työpaikalle tehtävien sovellusten tekeminen onnistuu parhaiten yhteistyössä, kun asioista vastaavat ovat saaneet tehtäviinsä asianmukaisen koulutuksen ja perehdytyksen.

Eri työsuojeluorganisaatioiden ja yksityisten yritysten koulutusohjelmia on räätälöity niin päällikkötasolle kuin työntekijöidenkin edustajille. Saman organisaation koulutus eri tasoilla takaa parhaiten sen, että kaikki osapuolet puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät toisiaan.

Työsuojelun perus- ja jatkokoulutuksiin ja vuotuisiin työturvallisuustapahtumiin osallistuminen antaa asioista vastaaville jatkuvasti kehittyvää uutta tietoa ja luo myös vahvoja yhteistyöverkostoja. Samankaltaisten yritysten tietojen vertailu ja vaihto on usein erittäin hyödyllistä.

Vertaistieto on usein ratkaisevan tärkeää työturvallisuusasioiden suunnittelun ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Perehdyttämisellä on keskeinen rooli turvallisuuden lisäämisessä ja turvallisuusajatteluun motivoinnissa.

Perehdyttäminen on osa koulutusta

Kuten perehdytettävän työntekijän on tunnettava työnsä, niin on myös työturvallisuudesta, -terveydestä ja työsuojelusta vastaavan tunnettava koko työyhteisönsä, sen toiminnot ja menettelytavat. 

Aivan kuten työntekijä on perehdytettävä uuteen tehtäväänsä, samoin on tehtävä uusille työturvallisuudesta vastaaville luottamushenkilöille. Heille on avattava koko organisaatio. Heidän on tiedettävä, millaisia turvallisuusratkaisuja organisaatiossa on tehty, millainen on työturvallisuustilanne ja mihin siinä pyritään. Työsuojeluhenkilöstön on yleisen tason työturvallisuusasioita käsittelevien tietojen lisäksi saatava työpaikkakohtaista koulutusta.

Jokaisen työturvallisuuden erityistehtävässä toimivan on tiedettävä myös oman työpisteensä ulkopuolisista työturvallisuustekijöistä kuten kemikaalien ja suojavälineiden käytöstä sekä laitteiden ja koneiden kanssa työskentelevien erityisvaatimuksista.

Tarkastus paljastaa puutteet

Työpaikopille tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia työsuojelutarkastuksia. Viimeistään nämä paljastavat tehdyt laiminlyönnit tai puutteet. Työsuojelutarkastajien mukaan puutteita löytyy runsaasti. Ne paljastavat sen, ettei työsuojeluhenkilöstön koulutus ole aina ollut ajan tasalla.

Esimerkiksi yksipäiväinen työsuojelupäällikön peruskurssi voi olla hyvä alkulämmittely tehtävään, mutta useampipäiväiset kurssit perehdyttävät aloittelevan työsuojelupäällikön tehtävään syvällisemmin.

Tavoitteet, perustiedot tehtävistä ja vastuista, työsuojelun toimintaohjelman sisältö, työturvallisuuslain vaatimukset, menettely työtapaturman sattuessa ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa selviävät koulutettaville päivässä, mutta pidempi perehtyminen on tarpeen.

Työsuojelupäällikön on työnantajan edustajana hallittava myös yrityksessä tehdyt riskien ja vaarojen kartoitukset ja arvioinnit ja esimerkiksi kemikaaliluettelon sisältö.

Kurssitarjontaa löytyy työsuojeluasioihin erikoistuneiden yksityisten yritysten järjestämänä, mutta myös esimerkiksi Työterveyslaitoksen, Työsuojelupäälliköt ry:n, Kunnalliset työsuojelupäälliköt ry:n ja Työturvallisuuskeskuksen sekä monien ammattiliittojen koulutuskalentereista. 

Sanaston selvennystä

Työturvallisuudesta puhuttaessa eteen tulee monia sanoja, joiden täsmällistä merkitystä on vaikea ymmärtää. Mitä sanoilla tarkoitetaan? Työsuojeluhallinnon verkkosivulla (https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/turvallisuusjohtaminen) avataan keskeistä sanastoa näin:

 • Turvallisuuskulttuuri Heijastaa organisaation työsuojeluasioihin liittyviä perusarvoja, normeja, olettamuksia ja odotuksia. Näkyy yrityksen toimintaperiaatteina.
 • Turvallisuuden hallinta Kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista toimintaa turvallisuuden edistämiseksi. Se pitää sisällään kaikki ne menettelytavat ja toiminnat, joilla hyvään kokonaisturvallisuuteen päästään. Toiminta perustuu kiinteään yhteistyöhön koko henkilöstön kanssa.
 • Johtamisjärjestelmä Henkilöstön, resurssien, toimintapolitiikkojen ja menettelyjen kaikentasoinen yhdistelmä. Sen osien välillä on organisoitua vuorovaikutusta annetun tehtävän toteuttamiseksi tai määritellyn tuloksen saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi.
 • Riskien arviointi Laaja-alaista ja järjestelmällistä työn vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista ja niiden merkityksen arvioimista työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.
 • Riskienhallinta Järjestelmällistä työtä toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinta tarkoittaa kaikkea organisaatiossa tehtävää toimintaa, jolla pienennetään tai poistetaan riskejä, ja se on turvallisuusjohtamisen keskeinen työväline.

Linkkejä

https://www.tyosuojelupaallikko.com

https://www.tyosuojeluvaltuutettu.com

https://www.riskienarviointi.com

https://www.kemikaaliluettelo.fi

https://www.tyosuojeluntoimintaohjelma.fi

https://www.ttl.fi/koulutus/tyosuojelukoulutukset/

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/tyosuojeluvaltuutettu_uudelle_toimikaudelle

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-yhteistoiminta/tyosuojeluhenkilosto/tyosuojeluvaltuutettu

Perusasioita työturvallisuuskoulutuksesta

Lataa kalvosarja pdf-muodossa tästä tai katso video.

Pro Koulutuksen logo

Helppo ja kustannustehokas työkalu työturvallisuuskoulutukseen

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
1 kk 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
3 kk 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

Yli sadan hengen lisenssikokonaisuudet sopimuksen mukaan.

Pro Koulutus

Pro Koulutus on monipuolinen, mutta helppokäyttöinen verkkokoulutusjärjestelmä organisaatioille, joka haluavat parantaa esim. työturvallisuuden ja esimiesten koulutuksen tasoa. Järjestelmän avulla asiakkaamme voivat ostaa Pro Pilvipalveluiden ja kumppaneidemme tekemiä koulutuksia sekä julkaista omia koulutuksia ilman oman järjestelmän rakentamista. Luotuaan oman organisaatiorakenteen asiakas voi avata koulutuksia yksiköittäin/toimipaikoittain/laitoksittain ilman lisäkustannuksia.

Uusinta palveluamme käytetään samalla tavalla kuin kaikkia muitakin Pro-palveluita, joten se ei vaadi erillistä koulutusta. Se on lisättävissä helposti vanhaan palvelukokonaisuuteen ostamalla käyttöoikeus eli lisenssi. Palvelu on  hinnoiteltu siten, että se tulee yllättämään iloisesti mm. pienempien pk-yritysten koulutuksista vastaavat ja ostopäätösten tekijät. Haluamme tarjota korkealaatuista ja käytännönläheistä koulutusmateriaalia kohtuuhintaan. Hyvä koulutus ei ole enää vain isompien organisaatioiden etuoikeus!

Kuinka homma toimii käytännössä?

Asiakas ostaa koulutuksen tai kokonaisen koulutuspaketin määräajaksi ja kouluttaa oman henkilöstönsä itselleen sopivan aikataulun mukaisesti yhdessä tai useammassa ryhmässä. Myöskään itseopiskelua ei ole poissuljettu. Erillisiä koulutustiloja ei välttämättä tarvita eikä koulutuksista aiheudu muitakaan merkittäviä ylimääräisiä piilokustannuksia. Perinteisesti näitä ovat mm. majoitus, kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä menetetty laskutettava työaika. Työvuorolistat ja koulutusten jaksotus voidaan suunnitella siten, ettei tuotantoon tai kassavirtaan tule tarpeettomia katkoksia.

Pro Koulutuksen perusominaisuuksiin kuuluvat:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation kuvaamiseen suunniteltu hakemistopuu-työkalu
 • kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri suorituksia varten

Koulutusjärjestelmään tullaan lisäämään myöhemmin myös tentit saadun asiakaspalautteen ja käyttökokemusten pohjalta.

Ensimmäisen vaiheen koulutuksien aiheita ovat muun muassa:

 • kvartsipöly ja ASA-rekisteri
 • työsuojelupäällikön koulutus
 • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen koulutus
 • esimiehen yleis- ja työturvallisuuskoulutus

HUOM! Verkkokoulutukset ovat liitettävissä lisäksi yhteistyökumppaneittemme teille räätälöimiin perinteisiin koulutuksiin ja kehityshankkeisiin!

Tutustu muihin pilvipalveluihimme täällä!

 

Palvelua toteuttamassa