Etusivu » Kvartsipölyn koulutus

Jaa sivu:

Olemme tehneet pk-yrityksille suunnitellun koulutuksen kvartsipölystä, 1.1.2020 voimaan tulleesta asetuksesta ja sen uudesta syöpävaarallisten aineiden luettelosta

Kvartsipölyn torjunta vaatii koulutusta

Suurin osa rakennusalan työnantajista on syöpävaarallisten tai perimää vaurioittavien aineiden ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Vuoden 2020 alusta lukien syöpävaarallisten aineiden listaan lisättiin piioksidipöly. Kaikkiaan listalla on nyt 25 syöpävaaralliseksi todettua ainetta. Piioksidipölyä esiintyy erityisesti kvartsipitoisessa rakennuspölyssä. 

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus ovat avaintekijöitä pyrittäessä tehokkaaseen pölyntorjuntaan.  Työntekijöiden on tunnettava ja ymmärrettävä syöpävaaraa ja perimään muuttavien pölyjen vaikutus.

Pölyn torjunta ja siltä suojautuminen vaatii erityistoimia, joihin pölyn kanssa tekemisiin joutuvat työntekijät on koulutettava. Valtioneuvoston asetus vaatii kvartsipölyä aiheuttaviin tuotantoprosesseihin uusia torjuntatoimia. Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa kaikista syöpävaarallisista aineista ja työmenetelmistä missä niitä käytetään. Tiedot on ilmoitettava valtakunnalliseen ASA-rekisteriin. Kvartsipölyn lisäksi muun muassa formaldehydi ja kaikki lehtipuupölyt kuuluvat ilmoitusmenettelyn piirin. 

Muihin syöpää aiheuttaviin aineisiin verrattuna kvartsipölyn torjunta on tiukempaa, koska sen esiintyvyyden raja-arvoille ei asetuksessa annettu mitään siirtymäaikaa, kuten esimerkiksi formaldehydille ja lehtipuupölyille. Kvartsille asetettu sitova raja-arvo on 0,1 mg/m3 (8 tuntia). 

Kun rakennustöissä käytetään kiviperäisiä aineita, silloin esiintyy myös kvartsipölyä. Kvartsipölyä muodostuu myös sementin valmistuksessa, hiekkapuhalluksessa, kaivoksissa ja valimoissa. Myös näissä töissä kvartsipölylle altistuvat työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin.

Kvartsipölyn torjunnassa on huomioitava, ettei pölyn torjunnaksi riitä ainoastaan pölyä tuottavan työvaiheen suojaaminen, vaan torjuntaan on satsattava koko työkohteessa koko rakennusprosessin ajan. Työnantajalta edellytetään syöpävaaraa aiheuttavien materiaalien vähentämistä ja kvartsipölyä aiheuttavan työmenetelmän mahdollista korvaamista syöpävaarattomalla menetelmällä.  Silloin kun tämä on mahdotonta, työsuojeluviranomaiset edellyttävät, että materiaalia käsitellään ja työmenetelmää käytetään suljetussa järjestelmässä niin pitkään kuin mahdollista.

Työntekijöiden suojelu kvartsipölyltä on vaativa tehtävä, joka edellyttää paitsi työnantajan suojelutoimia myös työntekijän itsensä vastuuta altistumisen minimoimiseksi. Kuinka torjunnassa onnistutaan, riippuu paljon kaikkien työmaalla toimivien työntekijöiden ja tahojen asiaan perehtyneisyydestä. Kaikkien lähtökohdan tulisi olla turvallisen työympäristön luominen.

Koulutus ja sen myötä vaaran tiedostaminen, jatkuva kokoaikainen siivous ja pölyntorjunta ovat avaintekijöitä kvartsipölyn ja muidenkin syöpävaaraa aiheuttavien aineiden vastaisessa taistelussa. Pölyntorjunta vaatii tietysti myös teknisiä ratkaisuja. Parhaiksi menetelmiksi on kokemusten perusteella todettu kohdepoisto, alipaineistus, pölyn sitominen, ilmanpuhdistajat ja hengityssuojaimet. 

Työntekijöiden koulutus ja ohjeistus sekä sivullisten pääsyn estäminen työmaa-alueelle on työnantajan vastuulla. 

Työsuojeluviranomaiset ovat aloittaneet rakennusalaan kohdistuvat pölytarkastukset ja tehostavat niitä edelleen. Alkuajan opastavasta suhtautumisesta siirrytään vähitellen tiukempiin toimiin. Viranomaiset ovat ilmoittaneet valvonnan kohdistuvan myös suunnittelijoihin, työnantajiin, rakennustyömaan päätoteuttajiin ja itsenäisiin urakoitsijoihin.

Kun työsuojeluviranomainen ilmaantuu työmaalle, on parasta varautua siihen, että hänen kiinnostuksensa kohdistuu ainakin alkajaisiksi pölyntorjuntasuunnitelmaan, josta selviää kuinka asiat on ratkaistu eri kohteissa. Kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa työvaiheiden osastointi ja yksittäisten koneiden ja laitteiden suojaaminen niin, etteivät ne levitä pölyä kohteen ulkopuolelle. Sekin voi kiinnostaa pidetäänkö kahvi- ja ruokailutaukoja kvartsipölylle altistuvissa tiloissa ja miten huolehditaan pölylle altistuvien työntekijöiden asusteiden puhdistamisesta.

Asetus edellyttää, että työmailla käytetään M/H -luokituksen mukaisia kohdepoistolaitteita tai muulla riittävällä suodatuskyvyllä varustettuja laitteita, jotta pölypitoisuuden enimmäisraja ei ylity. 

Koulutuksessa tutustutaan muun muassa kvartsipölyn ominaisuuksiin, sen torjuntaan, varojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin, vastuuvelvoitteisiin ja ASA-rekisterin vaateisiin. Koulutuksen on hyvä olla määräajoin toistuvaa, koska työympäristö elää koko ajan ja alalle tulee uusia työntekijöitä.

Työnantajien velvollisuus on tehdä ensimmäiset uuden asetuksen mukaiset ilmoitukset ASA-rekisteriin vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen ilmoitukset tehdään vuosittain. Työterveyslaitos on julkaissut vuonna 2020 ohjeellisen listan aineista, joita ilmoitusvelvollisuus rekisteriin koskee.

Kvartsipöly-koulutuksen sisältö:

 • Kvartsipöly – syöpäsairautta aiheuttava aine
 • Lain vaatimukset
 • Mitä on kvartsipöly, missä sitä esiintyy ja sen tuomat terveyshaitat
 • Vastuu pölyriskien tunnistamisesta ja hallinnasta
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Altistuvien ilmoittaminen ASA-rekisteriin ja työnantajan luettelo
 • Milloin ilmoitusvelvollisuus syntyy, raja-arvot
 • Menettely odottamattoman altistumisen sattuessa
 • Pölyn torjuntakeinot, pölyn torjuntasuunnitelma
 • Kvartsipöly rakennustyömailla
 • Yhteenveto

Kvartsipölyn verkkokoulutus

Scroll to Top