Etusivu » Esimiehen koulutus

Esimiehen koulutus

Jaa sivu:

Olemme tehneet kattavan ja kustannustehokkaan verkkokoulutuksen esimiehien yleis- ja työturvallisuuskoulutukseen sekä perusasioiden kertaamiseen.

Koulutettu esimies on organisaation tuki

Esimiestehtävä on vaativa. Tehtävään valitun ei pitäisi aloittaa urakkaansa kylmiltään, omin avuin. Esimiehen tehtäväkenttä on yleensä niin laaja ja monisyinen, ettei sen hoitamisessa ole varaa oppia kaikkia asioita kantapään kautta. Näin kuitenkin hyvin usein tapahtuu, kertovat esimiestehtävissä itse toimivat.

Esimieheksi ei synnytä, vaan tehtävään kasvetaan kokemuksen ja riittävän esimieskoulutuksen tuloksena. Hyvällä organisaatiolla on työntekijöiden perehdytys- ja työnopastusohjelma. Sellainen pitää olla myös johtaviin asemiin ja esimiehiksi valituille.

Usein varsinkin organisaation sisältä esimiesasemaan siirtyvä henkilö tuntee kyllä talon tavat, työyhteisön jäsenet ja mahdollisesti myös asiakkaat, mutta ne eivät riitä esimiestehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Johtavassa asemassa olevan on hallittava paljon muitakin asioita. 

Esimiehen on osattava tehdä päätöksiä, ratkaista tuotannossa ja henkilöstöasioissa esiin nousevat ongelmat ja kyettävä yhteistyöhön paitsi alaistensa myös ylemmän johdon kanssa. Esimiestehtävä vaatii henkistä kanttia ja paineensietokykyä paljon enemmän kuin alemmalla tasolla työskentelevät. Esimiehen on helpompi ottaa paikkansa organisaatiossa, kun hän hallitsee tehtävänsä kaikki sektorit.

Tähän tilanteeseen pääsemisessä hänen ensisijaisena apunaan on hänen oma esimiehensä. Organisaation velvollisuus on perehdyttää, opastaa ja kouluttaa uusi esimies tehtäväänsä. Jos hän jää vaille tukea, opastusta ja koulutusta, hänestä saattaa helposti tulla yritykselle pikemminkin taakka kuin tuki.

Esimiestehtävässä olevan on oltava jatkuvasti tietoinen tehtävänsä koko kentästä ja hänellä on oltava resurssit tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen. Esimieheltä vaaditaan paljon ja häneen kohdistuu paineita monelta eri taholta. Hänen on johtamistehtävässään tuettava työyhteisönä hyvinvointia, etsittävä uusia näkökulmia ja tehokkaita työtapoja, innostettava ja motivoitava työntekijöitä ja osattava johtaa myös itseään.

Esimiehen vastuu työilmapiiristä, työhyvinvoinnista, tuottavuudesta ja työyhteisön muiden jäsenten sitoutumisessa yhteisiin tavoitteisiin on suuri. Esimies on parhaimmillaan valmentaja, jonka ohjaamana työtiimi virittyy huippusuorituksiin. Valmentajan on saatava koulutus tehtäväänsä, jotta hän voi ohjata muita. Esimiehen ensisijainen tehtävä on tukea organisaation itselleen asettamia tavoitteita. Tehtävä vaatii rohkeutta tehdä tavoitteen saavuttamisen kannalta välttämättömiä ratkaisuja, vaikka ne eivät aina olisikaan valmennettavan mieleisiä.

Esimiehen koulutusohjelma on laaja-alainen. Se antaa valmiuksia toimia tehtävän vaatimilla tasoilla. Esimiehen on saatava riittävät tiedot käytännön arkipäivän tehtäviin. Hänen on osattava nähdä työyhteisön yksittäisen jäsenten ja yhteiset tarpeet. Hänen on seurattava työilmapiirin ja henkilösuhteiden tasoa, osattava vastata työsopimus- ja palkkakysymyksiin, hallittava jatkuvasti kehittyvä työlainsäädäntö ja perehdyttävä rekrytoinnin saloihin.

Kaikkeen tähän esimies kouliintuu koulutuksen, perehdytyksen ja työnopastuksen avulla. Esimiestä ei voi jättää heitteille, eikä hän itse voi jäädä lepäämään laakereilla. Esimiestehtävä vaatii jatkuvaa kouluttautumista.

Esimiehen työturvallisuuskoulutuksen sisältö: 

 • työsuojelutoiminnan merkitys
 • esimiehen turvallisuusvastuut
 • työsuojeluorganisaation tehtävät
 • työsuojelun toimintaohjelman merkitys ja sisältö
 • työturvallisuuslain vaatimukset
 • työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • työtapaturmien ja ”läheltä piti” tapausten tutkinta
 • työsuojelun valvontalaki
 • työterveyshuoltolaki

Esimiehen yleiskoulutuksen sisältö mm.

 • esimiestyöskentely
 • työsopimuksiin liittyvät asiat
 • henkilöstö- ja palkkahallinto
 • rekrytointi
 • työehtosopimukset
 • työvuoro- ja vuosilomasuunnittelu
 • tietojärjestelmät
 • lainsäädäntö
 • talous
 • henkilöstön koulutus
 • kehittäminen
 • viestintä ja tiedottaminen

Esimiehen verkkokoulutus

Scroll to Top