Etusivu » Koulutusta laidasta laitaan

Koulutusta laidasta laitaan

Jaa sivu:

Työsuojeluun, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvään koulutukseen sisältyy erittäin laajoja kokonaisuuksia. Koulutustarve on ilmeinen paitsi työturvallisuushenkilöstölle niin myös koko yrityksen henkilöstölle.

Varsin monet pääurakoitsijat vaativat aliurakoitsijoidenkin työntekijöiltä esimerkiksi työturvallisuuskortin vaikka sitä ei minkään työturvallisuuslain pykälän mukaan työntekijältä edellytetä. Toisin on toisen erityistyöluvan, tulityökortin kanssa. Tulityökortti on pakollinen tulitöitä tehtäessä niin tulityöluvan myöntäjällä, tulityöntekijällä kuin -vartijallakin.

Perustiedot aluksi

Varsinaisten työsuojeluun nimettyjen henkilöiden koulutus tehtäviinsä on kaiken perusta. Avainasemassa ovat työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja muu vastuuhenkilöstö. 

Heidän on saatava riittävän painava koulutus työsuojelun ja työturvallisuuden perusasioista ja tehtävä ne selviksi myös koko henkilöstölle. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun on paitsi tiedettävä yksityiskohtaiset vastuunsa myös kyettävä jatkuvasti täydentämään tietojaan. Tämä onnistuu hyvin alan koulutuksissa, joita järjestetään runsaasti niin netissä kuin lähiopetusryhmissäkin.

Tärkeintä koulutuksessa on käydä läpi työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja miten se koskee eri osapuolia, työnantajaa ja työntekijää. Molemmilla osapuolilla on suuri vastuu turvallisesta työympäristöstä.

Riskien kartoitus ja hallinta

Työturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on oltava todenmukaisen tiedon jakaminen työympäristön keskeisimmistä vaara- ja kuormitustekijöistä. Koulutukseen osallistuvan on kyettävä kartoittamaan työpaikan turvallisuusriskit.

Riskien kartoitus on edellytys menestyksekkäälle riskien hallinnalle. Tämän tietämyksen avulla voidaan vähentää tai päästä kokonaan eroon tapaturmista ja siten lisätä yrityksen tuottavuutta. 

Koulutettu työsuojeluhenkilöstö myös tuntee yrityksen työsuojelun toimintaohjelman, pitää sitä toimintansa ohjenuorana samoin kuin osaa tarvittaessa toimia pelastussuunnitelman mukaisesti.

Työturvallisuuden perustietoihin kuuluu myös taito osata toimia oikein onnettomuustilanteissa ja ohjata muiden käyttäytymistä. Tämä edellyttää tietoa siitä missä ja miten työpaikan turvallisuusvälineistöä säilytetään ja käytetään.

Laki edellyttää tietämistä

Työturvallisuuslaki edellyttää monia asioita, joista yrittäjän on vastattava ja tämä vaade edellyttää työturvallisuuden jatkuvaa seuraamista ja ajan tasalla pitämistä. Pienenkin organisaation etu on pitää niin johto kuin työntekijätahokin sitoutettuna työturvallisuus ja -terveysasioihin.

Mitä paremmin koko organisaation henkilöstö tuntee työturvallisuuden perustan, sen helpompaa on toimia vahinkojen ehkäisemiseksi. Tästä syystä koko henkilöstön perehdyttäminen yhdessä tai eri kokoisissa ryhmissä esimerkiksi pelastussuunnitelman sisältöön ja työsuojelun toimintaohjelmaan antaa varasti hyvän koulutusvastineen.

Se, että muutkin kuin työsuojelusta vastaavat tietävät oman työturvallisuutensa ”ensiapulaukun” sisällön, luo jo sellaisenaan turvallisuutta ja lisää luottamusta. Kaikki varmasti näkevät työpaikalla esimerkiksi punaisen käsisammuttimen, mutta kuinka moni todella tietää miten sitä käytetään.

Turvallisuuskoulutus on iso määrä pieniä asioita. On tiedettävä miten tehdään hätäilmoitus, missä on lähin sammutuspeite, missä ensiapuvälineet ja missä paloposti. Näiden asioiden kertominen kuuluu hyvään työntekijän tehtäväänsä perehdyttämiseen, mutta turvallisuuskoulutuksessa on myöhemmin edettävä pidemmälle.

Terveysriskit uhkaavat työturvallisuutta

Työturvallisuuskoulutus etenee hyvin suunniteltuna yhä syvemmälle työelämään ja -ympäristöön vaikuttavien tekijöiden tuntemiseen. Työsuojeluhenkilöstön koulutuksen unohtaminen perustiedon saamisen jälkeen voi kostautua kohtalokkaasti esimerkiksi ensiapukoulutettujen puuttuessa kokonaan työtapaturman sattuessa.

Työterveys kuuluu oleellisena osana työturvallisuuteen. Sairas, ylirasittunut, väsynyt tai stressaantunut työntekijä on työturvallisuusriski. Työturvallisuuskoulutuksen jatkokoulutuksessa näihinkin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota. Työpaikalla on myös psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun on osattava nähdä myös käsisammuttimien ja hälytyspainikkeiden yli ja luoda katse ihmiseen. Työturvallisuus voi vaarantua niin stressin kuin väärin käytetyn sosiaalisen mediankin vuoksi. Pelisäännöt on tunnettava. On osattava toimia asianmukaisesti ristiriitatilanteissa.

Koulutus antaa hyvät eväät myös yhteistyöhön työterveyden kanssa ja auttaa niin ehkäisemään ennalta liiallista työkuormitusta ja vaaratilanteiden syntyä.

Ajallisesti ja rahallisesti työsuojelukoulutukset eivät yleensä häiritse organisaatiota 1-2 päivää enempää. Erilaisia työturvallisuuskoulutuksen täsmäiskuja voidaan toteuttaa muutamassa tunnissa.

Scroll to Top